Herinrichting Kapelstraat

De gemeente Baarle-Hertog plant samen met de gemeente Baarle-Nassau een volledige heraanleg van de Kapelstraat. Het projectgebied loopt vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan het kruispunt met de Visweg, zowel over Belgisch als over Nederlands grondgebied. De gemeente Baarle-Hertog is kartrekker van het project.

Duurzaam en veilig

In het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle (GMB) is de gewenste verkeerssituatie voor de bebouwde kom van Baarle bepaald. Voor de Kapelstraat is vooral van belang dat we deze weg duurzaam en veilig willen inrichten. Dat betekent onder meer dat het gedeelte tussen de Molenstraat en de Smederijstraat wordt ingericht als een 30 km-weg. Het gedeelte tussen de Smederijstraat en de Visweg blijft 50 km / uur. Het eerste gedeelte, vanaf de Molenstraat tot huis nr. 16, zal bovendien een fietsstraat worden. 

Afvoer regenwater

De riolering wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. In de toekomst zal het regenwater in de Kapelstraat apart worden afgevoerd van het vuil water. Via een infiltratieriolering zal het regenwater zo veel mogelijk insijpelen in de bodem. De aanplanting van streekeigen bomen en meer groen in nieuwe plantvakken zal ook bijdragen aan een betere waterhuishouding. 

Wat is er al gebeurd?

In 2021 stelde de gemeente een ontwerpbureau aan voor de herinrichting van de Kapelstraat. Bewoners en andere belanghebbenden werden bevraagd over hun wensen en bekommernissen. In juni toonde de gemeente een voorontwerp van de plannen. 

Uitvoering in 2023

De voorbereidende werken voor de herinrichting zijn na de zomer van 2022 gestart. Nutsbedrijven vervangen de gas- en waterleidingen vanaf het kruispunt met de Klokkenstraat tot aan de Visweg. Medio december zijn deze werken klaar. Bij de start van het nieuwe jaar hervatten de werken aan de gas- en waterleidingen. Dan wordt er in het eerste gedeelte van de Kapelstraat gewerkt, vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot en met het kruispunt met de Klokkenstraat. Aansluitend gaan andere nutsbedrijven een aantal leidingen (elektriciteit, internet, telefoon, …) vervangen over de hele Kapelstraat.

Nadat de voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen klaar zijn, starten de riolerings- en wegenwerken. Deze werken worden gefaseerd uitgevoerd. Bewoners van de Kapelstraat en andere belanghebbenden worden hierover geïnformeerd. De gemeente streeft ernaar de werken eind 2023 klaar te hebben.

Bewonersavond

Op 22 november 2022 presenteerde de gemeente de plannen aan de buurtbewoners en andere belanghebbenden. Een afkoppelingsdeskundige gaf uitleg over het afkoppelen van het regenwater van het vuil water.

Raadpleeg de presentaties van de bewonersavond:

Bekijk de plannen

Met de opmerkingen en suggesties die we verzamelden na de bewonersavond, beslisten we het plan nog op twee locaties aan te passen:

  • Het kruispunt van de Kapelstraat met de Klokkenstraat wordt verhoogd aangelegd. Dit heeft een snelheidsremmend effect en past bij de inrichting van een 30km-weg.
  • Ter hoogte van Kapelstraat 8 tot 14 (Baarle-Nassau) verschuift de wegversmalling een tiental meter richting Smederijstraat én wordt er een extra parkeervak aangelegd.

Bekijk het aangepaste plan: