Grensboeren bewaken waterkwaliteit Merkske

Het stroomgebied van het Merkske heeft een rijke fauna en flora en al een behoorlijke waterkwaliteit. Mits gerichte inspanningen is de goede ecologische toestand, zoals voorzien in de Europese kaderrichtlijn water, op korte termijn haalbaar.

Uniek pilootproject rond afvalwaterstromen bij landbouwbedrijven

De gemeenten Baarle-Hertog, Merksplas en de stad Hoogstraten hebben in 2020 goedkeuring gekregen voor het LEADER-project "Grensboeren bewaken waterkwaliteit Merkske". Er werd een professioneel studiebureau aangesteld met expertise op het vlak van bedrijfsafvalwater. Dit studiebureau zal met alle deelnemende landbouwers een checklist overlopen en een gratis bedrijfsadvies op maat opmaken om te komen tot een emissiearm erf.

Naast het bedrijfsadvies op maat worden er ook infomomenten met praktijkvoorbeelden voor boeren georganiseerd. Met dit pilootproject nemen de landbouwers zelf de verantwoordelijkheid om vervuiling vanop hun landbouwbedrijf naar het watersysteem te voorkomen. 

Samen voor een schoner Merkske

Om de waterdoelstellingen effectief na te streven, startte het bekkensecretariaat Maasbekken, samen met het Nederlandse Waterschap Brabantse Delta en andere Vlaamse en Nederlandse partners een Integraal Waterproject op. Dit resulteerde in een uitgebreide actielijst voor het afstroomgebied met o.a. rioleringsprojecten, structuurherstel van de beek, het tegengaan van waterschaarste en ook het terugdringen van afvalwater uit de landbouwsector.

Meer info

Integraal Waterbeleid Maasbekken: www.integraalwaterbeleid.be