Tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen

Door het droge weer en de lage tot zeer lage waterstand in de onbevaarbare waterlopen breidt gouverneur Cathy Berx het huidige onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen uit naar de hele provincie Antwerpen.

Sinds vrijdag 15 juli 2022 is er een politiebesluit van kracht dat een onttrekkingsverbod instelt op alle stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen.

De provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) voeren geregeld peil- en debietmetingen uit in de waterlopen. Uit die metingen blijkt nu dat de waterpeilen in heel de provincie sterk daalden tijdens de voorbije weken. De lage waterstand bedreigt de ecologische toestand aanzienlijk.

Het door de Vlaamse droogtecommissie geadviseerde kader “ecologische kwetsbaarheid van onbevaarbare waterlopen bij droogte” wordt nu toegepast op de huidige hydrologische toestand van de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen.

De debietmetingen van de afgelopen 14 dagen tonen aan dat het vereiste ecologische minimumdebiet in nagenoeg geen van de stroomgebieden in de provincie Antwerpen wordt gehaald. Op basis van de huidige weersvoorspellingen wordt er op korte termijn geen verbetering van de toestand verwacht. Gelet op de snelle daling van de peilen en de weersomstandigheden verwachten we dat ook de stroomgebieden die het ecologische minimumdebiet momenteel nog (net) halen, snel zullen te maken krijgen met een tekort aan water.

Om de ecologie in deze waterlopen te beschermen is een onttrekkingsverbod voor deze stroomgebieden essentieel. Dit verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. De waterbeheerders in de provincie Antwerpen zullen de droogtetoestand voortdurend opvolgen. Gelet op de ernst van de situatie zal er nauwgezet toegekeken worden op de correcte naleving en zo nodig de handhaving van dit besluit.

Sinds 1 januari 2022 geldt bovendien ook een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. Dit verbod blijft uiteraard van toepassing.

Het onttrekkingsverbod is enkel van toepassing op de onbevaarbare waterlopen, binnen de gehele provincie. De stand van zaken van de onttrekkingsverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via de website van de provincie Antwerpen

Locatie van de afgebakende stroomgebieden in de provincie Antwerpen

Wat is een onttrekkingsverbod?

Zo’n verbod betekent dat er geen water uit een onbevaarbare waterloop mag worden opgepompt. Er zijn wel enkele uitzonderingen van toepassing. De precieze voorwaarden zijn opgenomen in het besluit van de gouverneur. Het provinciaal onttrekkingsverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen, maar onttrekkers dienen zich wel te houden aan de richtlijnen van De Vlaamse Waterweg.

Een onttrekkingsverbod is geen irrigatie- of sproeiverbod. Andere types van water zoals grondwater, water uit kanalen, gezuiverd afvalwater, e.a. mogen nog worden gebruikt voor bijvoorbeeld het irrigeren van landbouwgewassen. Wel is het cruciaal en uiterst nodig om steeds op duurzame en zuinige wijze het nog beschikbare water te gebruiken.

Gepubliceerd op maandag 18 juli 2022