Samenwerking Baarle-Hertog - Baarle-Nassau – oprichting van en toetreding tot BGTS Baarle

Datum bekendmaking vrijdag 24 sep 2021 om 00:00
Datum besluit donderdag 16 sep 2021 om 00:00

Artikel 1

De gemeenteraad besluit, in toepassing van het Benelux-Verdrag inzake Grensoverschrijdende en Interterritoriale samenwerking van 20 februari 2014, om samen met de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) met rechtspersoonlijkheid op te richten, genaamd de ‘BGTS Baarle’.

De gemeenteraad besluit om per 1 december 2021 toe te treden tot deze BGTS Baarle en hecht hiertoe goedkeuring aan de bij deze beslissing gevoegde oprichtingsakte, die de statuten omvat.

Artikel 2

De bij gemeenteraadsbeslissing van 20 november 2003 goedgekeurde beheersoverdracht aan IOK Afvalbeheer voor volgende activiteiten inzake afvalbeheer:

1 de sensibilisatie inzake de voorkoming, hergebruik, recyclage en nuttige toepassing van afvalstoffen,
2 het inzamelen, het transporteren, de overslag, het voorbehandelen, het verwerken, valoriseren en/of vernietigen van alle fracties van het selectief ingezamelde afval,
3 het transporteren, de overslag, het voorbehandelen, het verwerken, valoriseren en/of vernietigen van andere dan de in punt 2 vermelde afvalstromen;

wordt ingebracht in voormelde BGTS Baarle, onder voorbehoud van de in artikel 7 lid 4 van de statuten vermelde voorwaarde.

Artikel 3

De gemeenteraadsbeslissing van 20 november 1997 houdende goedkeuring statuten van en toetreding tot het Gemeenschappelijk Orgaan Baarle wordt opgeheven per 1 december 2021, te weten wanneer de BGTS Baarle in werking treedt.

Artikel 4

Onderhavige beslissing en de bij deze beslissing gevoegde oprichtingsakte die de statuten van de BGTS Baarle omvat, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering overeenkomstig artikel 418, derde lid van het Decreet Lokaal Bestuur, alsook ter kennisgeving overgemaakt aan de Secretaris-generaal van de Benelux Unie met het oog op de kosteloze bekendmaking ervan in het Benelux Publicatieblad overeenkomstig artikel 17 van het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking.