RUP herziening Baarle Oost (in opmaak)

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “herziening Baarle Oost” is in opmaak. De eerste fase van dit opmaakproces, waaronder de opmaak van de startnota en de raadplegingsronde, is afgerond.  

Procedure 

 

Fase startnota 

Bij de start van het proces werd een startnota opgemaakt. De startnota geeft aan voor welk gebied een plan wordt opgemaakt en wat de doelstellingen zijn. Over de startnota werd een publieke raadplegingsronde georganiseerd van 7 februari 2022 tot en met 7 april 2022. Het gemeentebestuur legde de startnota tegelijk ook voor advies voor aan de te consulteren adviesinstanties.  

Volgende stappen 

Momenteel is de volgende fase opgestart. De ontvangen adviezen en inspraakreacties van de eerste raadplegingsronde worden verwerkt en er wordt bekeken hoe met deze adviezen en inspraakreacties wordt omgegaan. Op basis hiervan zal de startnota herwerkt worden naar een scopingnota die samen met de procesnota de leidraad voor het verdere proces zal zijn.   

Een volgend inspraakmoment is voorzien met het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP.