RUP herziening Baarle Oost (in opmaak)

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “herziening Baarle Oost” is in opmaak. De eerste fase van dit opmaakproces, waaronder de opmaak van de startnota en de raadplegingsronde, is opgestart.  

Procedure 

 

Fase startnota 

Bij de start van het proces werden een startnota en procesnota opgemaakt. De startnota geeft aan voor welk gebied een plan wordt opgemaakt en wat de doelstellingen zijn. Over de startnota en procesnota wordt een publieke raadplegingsronde georganiseerd van 24 juni 2024 tot en met 23 augustus 2024. Het gemeentebestuur legt de startnota en procesnota tegelijk voor advies voor aan de te consulteren adviesinstanties.  

Volgende stappen 

Na de fase startnota zullen de ontvangen adviezen en inspraakreacties van de eerste raadplegingsronde worden verwerkt en bekeken worden hoe met deze adviezen en inspraakreacties wordt omgegaan. Op basis hiervan zal de startnota herwerkt worden naar een scopingnota die samen met de procesnota de leidraad voor het verdere proces zal zijn.   

Daarna wordt een volgend inspraakmoment voorzien met het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP.