Bestuur   Organisatie & Diensten   Officiële Berichten   Leven & Welzijn   Jeugd & Onderwijs  
 Cultuur & Vrije Tijd   Bouwen & Wonen   Werken & Ondernemen   Afval & Milieu   Verkeer & Veiligheid  
 Toerisme   Tourism (ENG)   Baarle-Nassau.nl  

Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan (nieuw venster)  bedrijvengids (nieuw venster)  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact

 De Belgische nationaliteit - verkrijging

 

Regel
De Belgische nationaliteit wordt verkregen op grond van:
verklaring (art. 12bis Wet)
nationaliteitskeuze (art. 13 t.e.m. 15 Wet)
huwelijk met een Belg (art. 16 Wet)
naturalisatie (art. 19 t.e.m. 21 Wet)
bezit van staat (art. 17 Wet)

De Belgische nationaliteit - verkrijging door verklaring

Wie Elke vreemdeling die 18 jaar is en:
-->in België is geboren en sedert geboorte zijn hoofdverblijf in België heeft
-->in het buitenland is geboren en een ouder heeft die op het moment van de verklaring de Belgische nationaliteit bezit
-->7 jaar hoofdverblijf in België heeft en die op het moment van de verklaring een verblijfsvergunning van onbeperkte duur heeft.


Procedure

1 U legt de verklaring af voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw hoofdverblijfplaats.
2 De ambtenaar van de burgerlijke stand akteert de verklaring op een los blad. Hij zendt onmiddellijk een afschrift van de verklaring samen met een kopie van de bewijsstukken, voor advies aan het parket van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied, naar de staatsveiligheid en naar de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.
3 De procureur gaat na of de wettelijke voorwaarden zijn vervuld en geeft onverwijld ontvangstmelding. Hij beschikt over 1 maand te rekenen van de ontvangstmelding, om een negatief advies uit te brengen wanneer er een beletsel is wegens gewichtige feiten, eigen aan de persoon of als aan de wettelijke voorwaarden niet voldaan zijn. Het negatief advies is met redenen omkleed. De procureur betekent, bij ter post aangetekende brief, dit advies aan belanghebbende.
4 ALS... Positief advies DAN... Indien de procureur des Konings meent geen negatief advies te moeten uitbrengen, zendt hij een attest in die zin aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze schrijft deze verklaring onmiddellijk over in het geboorteregister, het aanvullend register of een bijzonder in tweevoud gehouden register. Er wordt tevens randmelding gemaakt aan de in België opgemaakte of overgeschreven geboorteakte.
Wanneer binnen de termijn van 1 maand geen advies of attest is toegestuurd doet de ambtenaar van de burgerlijke stand ambtshalve de inschrijving in één van de bovenvermelde registers

De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt diegene die de verklaring heeft afgelegd in kennis van de inschrijving. De belanghebbende wordt Belg vanaf de overschrijving.

ALS... Negatief advies DAN...Het negatief advies is met redenen omkleed. De procureur betekent, bij ter post aangetekende brief, dit advies aan belanghebbende.
De verklaring wordt automatisch omgevormd tot een naturalisatieaanvraag als betrokkene voldoet aan de grondvoorwaarden voor naturalisatie, anders kan alleen een gerechtelijke procedure worden gevolgd. De ambtenaar van de burgerlijke stand stuurt het dossier en het negatief advies aan de Griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Dienst Naturalisaties. De verklaarder heeft
1 maand tijd om een memorie van antwoord in te dienen.
Of

Gerechtelijke procedure :
Binnen 15 dagen na ontvangst kunt u bij een ter post aangetekende brief aan de ambtenaar van de burgerlijke stand vragen om dit negatief advies aanhangig te maken bij de rechtbank van eerste aanleg. De ambtenaar van de burgerlijke stand verwittigt in dit geval de procureur des Konings en zendt het dossier met de bewijsstukken en het negatieve advies aan de rechtbank.
De rechtbank doet na het horen van de verzoeker uitspraak over de gegrondheid van het negatieve advies. De met redenen omklede beslissing wordt door toedoen van de Procureur ter kennis gebracht aan de verzoeker. De Procureur en betrokkene hebben beide 15 dagen de tijd om beroep in te stellen bij het Hof van Beroep bij verzoekschrift. Dit hof doet uitspraak na advies van de Procureur-generaal en het horen van betrokkene.
Indien u kiest voor de gerechtelijke procedure kan de aanvraag niet worden omgezet tot een naturalisatieaanvraag.

De Belgische nationaliteit - verkrijging door keuze

Wie kan een verklaring afleggen?

-->Het in België geboren kind
-->Het in het buitenland geboren kind van wie een adoptant op het tijdstip van de verklaring de Belgische nationaliteit bezit.
-->Het in het buitenland geboren kind van wie een ouder of adoptant, op het tijdstip van de geboorte, Belg was.
-->Het kind dat voor de leeftijd van 6 jaar gedurende ten minste 1 jaar zijn hoofdverblijfplaats in België had samen met de persoon die over hem het wettelijk gezag uitoefende.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
Op het tijdstip dat je de verklaring aflegt, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
-->de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en minder dan 22 jaar zijn
-->uw hoofdverblijfplaats in België hebben gedurende 1 jaar voor de verklaring
-->uw hoofdverblijfplaats in België hebben van uw 14 jaar tot 18 jaar of gedurende ten minste 9 jaar. Deze voorwaarde vervalt als op het tijdstip van de geboorte een ouder of adoptant Belg was (of geweest).
-->Een verblijf in het buitenland kan met verblijf in België worden gelijkgesteld, wanneer belanghebbende bewijst een werkelijke band met België te hebben bewaard (rechter beoordeelt deze band).

Procedure


1U legt de verklaring van nationaliteitskeuze af voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw woonplaats.
Wanneer u in het buitenland woont legt u de verklaring af voor het hoofd van de Belgische diplomatieke zending of consulaire post.

2De ambtenaar van de burgerlijke stand zendt het afschrift van de verklaring samen met een kopie van de bewijsstukken onmiddellijk voor advies aan het parket van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied en naar de Staatsveiligheid en de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

3De procureur des Konings geeft hiervan onverwijld ontvangstmelding.

4De procureur kan binnen 1 maand vanaf de ontvangstmelding, een met redenen omkleed negatief advies uitbrengen inzake de verkrijging van de Belgische nationaliteit wanneer er een beletsel is wegens gewichtige feiten, eigen aan de persoon of als de grondvoorwaarden niet vervuld zijn

ALS...positief advies DAN...De procureur zendt een attest als hij meent geen negatief advies te moeten uitbrengen naar de ambtenaar van de burgelijke stand.
De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft de verklaring van nationaliteitskeuze onmiddellijk over in de registers.
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de begunstigde in kennis van de overschrijving.

ALS...negatief advies DAN...Het negatief advies is met redenen omkleed. De procureur betekent, bij ter post aangetekende brief, dit advies aan de ambtenaar van de burgerlijke stand en de belanghebbende met de vereiste uitleg om de procedure verder te zetten.
De verklaring wordt omgevormd tot een naturalisatieaanvraag als betrokkene voldoet aan de grondvoorwaarden voor naturalisatie anders kan alleen de gerechtelijke procedure worden gevolgd. De ambtenaar van de burgerlijke stand zendt het dossier en het negatief advies aan de Griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Dienst Naturalisaties. De verklaarder heeft 1 maand tijd om een memorie van antwoord in te dienen.
Of

gerechtelijke procedure: Binnen 15 dagen na ontvangst kunt u bij een ter post aangetekende brief aan de ambtenaar van de burgerlijke stand vragen om dit negatief advies aanhangig te maken bij de rechtbank van eerste aanleg. De ambtenaar van de burgerlijke stand verwittigt in dit geval de procureur des Konings en zendt het dossier met de bewijsstukken en het negatieve advies aan de rechtbank.
De rechtbank doet na het horen van de verzoeker uitspraak over de gegrondheid van het negatieve advies. De met redenen omklede beslissing wordt door toedoen van de Procureur ter kennis gebracht aan de verzoeker. De Procureur en betrokkene hebben beide 15 dagen de tijd om beroep in te stellen bij het Hof van Beroep bij verzoekschrift. Dit hof doet uitspraak na advies van de Procureur-generaal en het horen van betrokkene.
Indien u kiest voor de gerechtelijke procedure kan uw aanvraag niet worden omgezet tot een naturalisatieaanvraag

Gevolgen
De nationaliteitskeuze heeft gevolg vanaf de datum van overschrijving van de verklaring.
De keuze heeft geen rechtstreekse invloed op de nationaliteit van de echtgenoot. Wel op de minderjarige kinderen. Deze worden van rechtswege Belg (toekenning als gevolg van de akte van verkrijging).

De Belgische nationaliteit - verkrijging door huwelijk

Voorwaarden waaraan je moet voldoen
Als u huwt met een Belg of uw echtgenoot verkrijgt de Belgische nationaliteit tijdens het huwelijk, kan je de staat van Belg verkrijgen onder volgende voorwaarden:
-->u moet in België minstens 3 jaar hebben samengeleefd (eventueel ook voor het huwelijk, wel op het tijdstip van de verklaring en tijdens de procedure).
-->of 6 maanden in België samenleven met je echtgenoot als u reeds 3 jaar in België verblijft met een verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden.


Opm.: Samenleven in het buitenland kan worden gelijkgesteld aan verblijf in België mits het bestaan meteen werkelijke band met België.

Procedure

De procedure is dezelfde die aangewend wordt bij nationaliteitskeuze.

Gevolgen
De verklaring heeft gevolg vanaf de overschrijving van de verklaring. U bekomt alle politieke rechten.
Uw minderjarige niet ontvoogde kinderen uit een vorig huwelijk worden slechts Belg als u het gezag uitoefent over die kinderen. Ze worden van rechtswege Belg. Ze kunnen evenwel vanaf hun 18 jaar afstand doen van de Belgische nationaliteit mits ze aantonen dat ze nog een vreemde nationaliteit bezitten of bekomen door deze afstandsverklaring.

 

De Belgische nationaliteit - verkrijging door naturalisatie

Om naturalisatie aan te vragen moet je voldoen aan volgende voorwaarden:
-->volle 18 jaar oud zijn
-->sedert ten minste 3 jaar uw hoofdverblijfplaats in België hebben. Deze termijn wordt verkort tot 2 jaar voor de vreemdeling wiens hoedanigheid van vluchteling of van staatloze in België is erkend krachtens de vigerende internationale overeenkomsten of krachtens art 57 van de wet van 15/12/1980 betreffende toegang tot grondgebied, verblijf en vestiging van vreemdelingen.

Verblijf in het buitenland kan met verblijf in België worden gelijkgesteld, wanneer u bewijst dat u gedurende de vereiste periode met België een werkelijke band heeft gehad.

Sommige vreemdelingen genieten gunstiger voorwaarden inzake verblijfsbepalingen: politieke gevangenen, vreemdelingen gediend in Belgische strijdkrachten 40-45, inlichtingsagenten.

Procedure

1 Het aanvraagformulier met begeleidende nota haalt u bij uw gemeentebestuur. Dit formulier ondertekent u en schrijft u met de hand voor de handtekening: "Ik verklaar Belgisch staatsburger te willen worden en de Grondwet en de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te zullen naleven."

2 U richt het verzoek om naturalisatie aan de ambtenaar van de Burgerlijke stand van uw hoofdverblijfplaats of aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers: de griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Dienst Naturalisaties, Regentstraat 35 - 1000 Brussel. Indien u uw hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft, overhandigt u uw verzoek aan het hoofd van de Belgische diplomatieke zending of consulaire post.

3 Indien het verzoek tot naturalisatie is gericht aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, zendt deze het verzoek samen met de bewijsstukken binnen 15 dagen na ontvangst aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

4 De Kamer van Volksvertegenwoordigers zendt indien het dossier volledig is het verzoek tot naturalisatie over aan het parket van de rechtbank van eerste aanleg van de hoofdverblijfplaats van de verzoeker, de dienst Vreemdelingenzaken en de dienst Veiligheid van de Staat om advies binnen de 1 maand (Bij gebrek aan advies binnen deze termijn wordt het advies gunstig geacht).

5 de Kamer van Volksvertegenwoordigers beslist over het verlenen van de naturalisatie.

6 De Kamer kan de aanvrager verzoeken een memorie van antwoord in te dienen op het negatieve advies van de procureur des Konings bij een nationaliteitsverklaring. In dit geval kan de Kamer de bedoelde instantie een verder onderzoek laten uitvoeren binnen een termijn van 2 maanden betreffende de reden van het negatieve advies en over de gegevens die de aanvrager in zijn memorie van antwoord heeft aangevoerd.

7 De akte van naturalisatie aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en bekrachtigd door de Koning, wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze akte heeft uitwerking de dag van bekendmaking.

8De griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers licht de ambtenaren van de burgerlijke stand in van de nationaliteits-wijzigingen door naturalisatie.

Akten en bewijstukken

De volgende akten en bewijsstukken dient u bij de aanvraag te voegen:

1 De akte van geboorte van de aanvrager (formaliteit zegelrecht, legalisatie en vertaling vervuld)

2 Uittreksels uit bevolkings- en vreemdelingenregister (of ieder ander bewijsstuk) als bewijs van 2 of 3 jaar onafgebroken hoofdverblijf in België voorafgaand aan de aanvraag (met bewijs erkende vluchteling of staatloze)

Voor de aanvrager, die de wettelijke voorwaarde van verblijf in België niet vervult: een nota, samen met de nodige bewijsstukken waarin hij aantoont dat hij gedurende de vereiste periode werkelijke band had met België.

Politieke gevangenen, vreemdelingen gediend in Belgische strijdkrachten 40-45, inlichtingsagenten, vluchtelingen en staatlozen dienen dit te bewijzen door het bewijs van een speciale erkenningscommissie.

3 Een eensluidende met het origineel verklaarde fotokopie van het verblijfsdocument van de aanvrager.
4 Een eventuele bijzondere en authentieke volmacht gegeven aan een mandataris om de formaliteitenaanvraag in uw plaats te verrichten.
5 Een eventueel bewijs van wettelijke vertegenwoordiging of voorlopige bewindvoerder van een onbekwaamverklaarde aanvrager.

gevolgen

Voor de aanvrager:
Door de naturalisatie verwerft belanghebbende automatisch alle rechten en plichten verbonden aan de staat van Belg.
Voor de echtgenoot en kinderen van de genaturaliseerde:
De naturalisatie van de vreemdeling heeft geen rechtstreekse invloed op de nationaliteit van zijn echtgenoot. Wel kan de vreemdeling-echtgenoot met toepassing van art. 16 van het Wetboek door een afgelegde en ingewilligde verklaring de staat van Belg verkrijgen. Zijn of haar echtgenoot heeft immers gedurende het huwelijk de Belgische nationaliteit verkregen. (zie : Verkrijging van de Belgische nationaliteit door de vreemde echtgenoot van een Belg)
De kinderen die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt of niet ontvoogd zijn voor die leeftijd verkrijgen van rechtswege de Belgische nationaliteit als gevolg van de vrijwillige verkrijging van de Belgische nationaliteit door de ouder of adoptant die over hen het gezag uitoefent.

De andere kinderen kunnen de Belgische nationaliteit verkrijgen door het afleggen van een nationaliteitsverklaring.

De Belgische nationaliteit - verkrijging door bezit van staat

Wie komt in aanmerking
Indien u gedurende 10 jaar zonder onderbreking in het genot bent geweest van het bezit van de staat van Belg kan u de Belgische nationaliteit verkrijgen, wanneer de Belgische nationaliteit wordt betwist.

Procedure

De procedure is dezelfde die aangewend wordt bij nationaliteitskeuze.  

 

De Belgische nationaliteit - herkrijging

Voorwaarden waaraan je moet voldoen
Indien u de Belgische nationaliteit hebt verloren anders dan door vervallenverklaring kunt u een verklaring tot herkrijging van de Belgische nationaliteit afleggen onder volgende voorwaarden:
-->ten minste 18 jaar oud zijn
-->gedurende 12 maanden voorafgaand aan de verklaring uw hoofdverblijfplaats in België hebben

Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld of indien het verlies het gevolg is van afstand, kan de procureur des Konings rekening houden met de omstandigheden waarin u de Belgische nationaliteit hebt verloren en redenen waarom u die wilt herkrijgen.
Bv. afstand om een verblijfsvergunning te krijgen of bezit te verwerven in een ander land, door huwelijk met een vreemdeling …

Procedure

De procedure is dezelfde die aangewend wordt bij nationaliteitskeuze. Gevolgen
De herkrijging heeft gevolg vanaf de datum van overschrijving van de verklaring.
De herkrijging heeft geen rechtstreekse invloed op de nationaliteit van de echtgenoot. Wel op de minderjarige kinderen. Deze worden van rechtswege Belg (toekenning als gevolg van de akte van verkrijging)

De Belgische nationaliteit - verlies

Wie verliest de Belgische nationaliteit?

-->Indien u 18 jaar bent en vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgt

-->Indien u 18 jaar bent en verklaart afstand te doen van de Belgische nationaliteit. Die verklaring kan alleen worden afgelegd wanneer u bewijst dat u een vreemde nationaliteit bezit of verkrijgt ten gevolge van deze verklaring. De verklaring legt u af voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw hoofdverblijfplaats.

-->Indien u jonger dan 18 jaar bent en niet ontvoogd voor die leeftijd verliest u de Belgische nationaliteit als de ouder of adoptant die het gezag over u uitoefent de Belgische nationaliteit verliest (één-ouder gezinnen). U verliest de Belgische nationaliteit niet zolang nog één ouder of adoptant die over u het gezag heeft deze nog bezit. Maar indien u de vreemde nationaliteit die je ouder of adoptant bekomt, niet verkrijgt krachtens de vreemde wet, behoudt je de Belgische nationaliteit.

-->Indien u jonger bent dan 18 jaar en u door een vreemdeling of vreemdelingen wordt geadopteerd verliest u de Belgische nationaliteit mits u het tengevolge van de adoptie de vreemde nationaliteit van de adoptant bekomt. U verliest de Belgische nationaliteit niet wanneer één van de adoptanten Belg is of als de vreemde adoptant gehuwd is met een Belgische ouder.

-->Bij langdurig verblijf in het buitenland:
Als u in het buitenland bent geboren (met uitzondering van de voormalige koloniën) verliest u de Belgische nationaliteit als u van uw 18 jaar 10 jaar ononderbroken uw hoofdverblijfplaats in het buitenland hebt gehad, u geen ambt uitoefent opgedragen door de Belgische regering of tewerkgesteld bent in een Belgische firma of vereniging en u voor de leeftijd van 28 jaar niet verklaard heeft de Belgische nationaliteit te willen behouden. Vanaf die verklaring gaat een nieuwe termijn van 10 jaar in. Dit is niet van toepassing als u door dit verlies staatloos zou worden. Niet ontvoogde kinderen jonger dan 18 jaar verliezen de Belgische nationaliteit als beide of enige ouder of adoptant die over hen het gezag heeft volgens deze reden de Belgische nationaliteit verliest.

-->Door het hof van Beroep kunt u ook vervallen verklaard worden van de Belgische nationaliteit als u die niet hebt bekomen door een ouder die Belg was op de dag van de geboorte of als derde-generatiekind en u tekort komt aan de verplichtingen als Belgische staatsburger.

 

Praktisch

  burgerlijke stand
Parallelweg 1
2387 Baarle-Hertog
(014) 69 80 70
mail ons
openingsuren
 

gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv (nieuw venster)
 
versie voor blinden en slechtzienden verlaten
BlindSurfer (nieuw venster)