Privacyverklaring

1. ALGEMEEN

Gemeente en OCMW Baarle-Hertog vinden de bescherming van je privacy belangrijk. Daarom voert onze organisatie een privacybeleid dat beoogt vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van haar burgers. Onze diensten en medewerkers zullen dan ook discreet en integer omgaan met de door jou verstrekte informatie. Deze privacyverklaring heeft tot doel je te informeren over hoe gemeente en OCMW Baarle-Hertog omgaan met persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zullen gemeente en OCMW de geldende privacywetgeving respecteren, te weten de Europese privacywet (ook GDPR of AVG genaamd). De gemeente resp. OCMW verwerkt voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken resp. taken van het OCMW, persoonsgegevens van burgers. Onze dienstverlening en de verwerking van persoonsgegevens zijn in de meeste gevallen wettelijk bepaald. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als je bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we je gegevens. Je mag als klant van gemeente en/of OCMW Baarle-Hertog verwachten dat onze medewerkers zorgvuldig omgaan met je gegevens. In je contacten met het gemeente- en/of OCMW-bestuur verstrek je persoonsgegevens. Je gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. Dit betekent dat wij, in de gevallen dat er geen wettelijke bepaling bestaat, jouw toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor je ze zelf aan ons hebt verstrekt. Bijvoorbeeld, als je je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, zullen deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om je andere informatie toe te zenden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. De gemeente resp. OCMW Baarle-Hertog bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. Daarnaast gelden voor bepaalde gegevens wettelijke bewaartermijnen en verwijzen we naar de archiefselectielijsten beschikbaar bij het Rijksarchief. De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking zal steeds in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

2. WEBSITE

Deze website werd gemaakt in opdracht van de gemeente Baarle-Hertog. De website en de informatie die zich erop bevindt, mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Het gemeentebestuur van Baarle-Hertog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het gemeentebestuur van Baarle-Hertog is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Het gemeentebestuur van Baarle-Hertog levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Het gemeentebestuur van Baarle-Hertog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het gemeentebestuur zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte gesteld is. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar gemeente@baarle-hertog.be.
De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het gemeentebestuur aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

3. GEBRUIK VAN INFORMATIE

Tenzij anders aangegeven, is de informatie op deze website vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Voor het reproduceren, bedelen of op enige andere manier ter beschikking stellen van informatie op deze website, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan het gemeentebestuur van Baarle-Hertog. Het gemeentebestuur van Baarle-Hertog en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

4. LINKS NAAR WEBSITES BEHEERD DOOR DERDEN

Het gemeentebestuur van Baarle-Hertog maakt gebruik van links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het gemeentebestuur geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Het gemeentebestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien de informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, niet juist, niet actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het gemeentebestuur van Baarle-Hertog zich het recht voor de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links kunnen steeds gemeld worden aan het gemeentebestuur via gemeente@baarle-hertog.be. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor links naar externe informatie te weigeren.

5. PERSOONSGEGEVENS

Het gemeente- en OCMW-bestuur van Baarle-Hertog verzamelen geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan het gemeente- of OCMW-bestuur dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Het bestuur verwerkt de persoonsgegevens om de verstrekker ervan een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem/haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat het bestuur persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn/haar persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan het gemeente- en/of OCMW-bestuur de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

6. E-LOKET

Officiële documenten, aangevraagd via het e loket, worden enkel afgeleverd indien uw identiteit en desgevallend uw relatie tot de betrokkenen vaststaat in overeenstemming met de privacywetgeving.

7. WELKE RECHTEN HEB JE

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 verleent je een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens die door de gemeente en/of het OCMW verwerkt worden.

Recht op inzage, verbetering of verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht het gemeente- en OCMW-bestuur van Baarle-Hertog te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. Het bestuur zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden verlengd worden. Het bestuur stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Het verstrekken van deze informatie gebeurt kosteloos. Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag het bestuur een redelijke vergoeding in de administratieve kosten aanrekenen of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. Vervolgens kan je het bestuur verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal het bestuur in ieder geval binnen vier weken reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Je hebt ook het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact op te nemen met gemeente@baarle-hertog.be.

De gemeente en OCMW Baarle-Hertog zullen alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften. Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit via contact@apd-gba.be als je van mening bent dat het gemeente- of OCMW-bestuur van Baarle-Hertog de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.

8. NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De gebruiker van deze website verbindt er zich toe onder meer:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken,
  • nalaten zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enigerlei wijze minder efficiënt wordt gemaakt,
  • de website niet te gebruiken op zodanige wijze dat er inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom,
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het gemeentebestuur van Baarle-Hertog behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

9. BEVEILIGING

De gemeente en OCMW Baarle-Hertog hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens op de best mogelijke wijze te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

10. GESCHILLEN

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd.

11. CONTACTGEGEVENS

Wij spannen ons in om je privacy en je persoonsgegevens te beschermen. Je kan ons steeds contacteren indien je vragen hebt rond dit privacybeleid:

Gemeente/OCMW Baarle-Hertog
Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog
T (014) 69 80 70
gemeente@baarle-hertog.be

12. COOKIES EN INDIRECTE INFORMATIE

Noodzakelijke en functionele cookies

De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op het toestel van de bezoekende harde schijf van je computer en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Bij een volgend bezoek aan ons digitaal platform zal de cookie-informatie gebruikt worden om de zichtbaarheid en de inhoud van onze website te verbeteren en zo meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers waardoor het gebruiksgemak van onze website vergroot. Aldus vergemakkelijkt dit uw toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter.

Performantie-cookies

Voor het meten en analyseren van het surfgedrag maakt deze website gebruik van Google Analytics. Hiertoe worden, aan de hand van je IP-adres, gegevens verzameld zoals onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over je browsertype en apparaateigenschappen. Op basis van deze anonieme analyses kan de gemeente deze site verder verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens nooit om je persoonlijk te identificeren.

Beheer van cookies

Je hebt de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij je waarschuwt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of wanneer hij de aanmaak ervan verhindert. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.