Maatregelen tegen COVID-19 (update 4 oktober)

Vanaf 1 oktober zijn er heel wat nieuwe versoepelingen van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19. Gezien de nog steeds kwetsbare gezondheidssituatie, blijven er toch nog enkele beperkingen noodzakelijk om te voorkomen dat de situatie opnieuw zou verslechteren en om ervoor te zorgen dat de inspanningen van de gehele bevolking en alle getroffen sectoren niet voor niets zijn. 

Buitenactiviteiten hebben nog steeds de voorkeur. Binnen is het erg belangrijk om de ruimte goed en vaak te ventileren en te verluchten. Het respecteren van een veilige afstand van 1,5 meter, en wanneer dat niet mogelijk is, het dragen van een mondmasker, blijven belangrijke instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen tegen COVID-19 die momenteel gelden (update 4 oktober)


Ken je de basisprincipes?

Welke sociale contacten mag ik hebben?

Welke activiteiten zijn toegelaten?

Hoeveel mensen zijn toegelaten bij huwelijken?

Hoeveel mensen zijn toegelaten bij begrafenissen of crematies?

Wat moet ik verstaan onder een mondmasker dat toegelaten is?

Waar moet ik een mondmasker opzetten?

Welke winkels zijn open?

Zijn cafés en restaurants open?

Zijn activiteiten van mijn vereniging toegelaten (jeugdvereniging, sportclub, ...)?

Mag ik van België naar Nederland of andersom?

Hoe gebruik ik het COVID-19 certificaat om te reizen binnen Europa?

Hoe kan ik als minderjarige mijn COVID Safe Ticket (CST) of digitaal COVID-certificaat op mijn smartphone gebruiken?

Moet ik de maatregelen blijven volgen als ik gevaccineerd ben?

Mag ik gaan werken?

Ken je de basisprincipes?

Het respecteren van de volgende basisprincipes blijft nog steeds centraal staan:

 • respecteer de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…)
 • geef de voorkeur aan buitenactiviteiten, verlucht waar nodig binnenruimtes voldoende
 • neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot een risicogroep behoren
 • de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor de toegelaten uitzonderingen, en draag een mondmasker wanneer dit niet mogelijk is

Daarnaast blijft het aangewezen om de ‘tien tips’ maximaal toe te passen om voorzichtigheid in de sociale contacten te bewaren:

 1. laat je vaccineren
 2. was regelmatig je handen
 3. ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
 4. test jezelf
 5. kies voor buiten
 6. kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig
 7. iedereen in gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af
 8. verlucht en ventileer binnenruimtes
 9. hou nog even een veilige afstand
 10. hou het ook op reis veilig


Welke sociale contacten mag ik hebben?

Private bijeenkomsten zijn toegelaten, het gaat om bijeenkomsten waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen.

Private bijeenkomsten mogen binnen worden georganiseerd voor een maximum van 500 personen, of buiten voor een maximum van 750 personen.

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het aangeraden om de basisprincipes te respecteren bij alle sociale contacten.

De regels van social distancing blijven gelden, behalve voor de uitzonderingen die hierna zijn opgesomd.

Social distancing: uitzonderingen

De verplichting tot naleving van de regels van social distancing is niet van toepassing:

 • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling
 • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar
 • op personen onderling die behoren tot eenzelfde gezelschap
 • op personen onderling die elkaar thuis ontmoeten
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds
 • tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, met een publiek van minder dan 500 personen binnen of met een publiek van minder dan 750 personen buiten
 • tijdens private bijeenkomsten, burgerlijke huwelijken, uitvaartceremonies, erediensten of kerkbezoek
 • indien dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit
 • in de gevallen waar de toegang georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST)


Welke activiteiten zijn toegelaten?

Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector zijn open.

De discotheken en dancings kunnen hun activiteiten ook hervatten, op voorwaarde dat de toegang georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST).

Al deze inrichtingen moeten de een aantal minimale regels en de toepasselijke protocollen respecteren, zoals onder meer:

 • middelen ter beschikking stellen voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de bezoekers
 • de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig desinfecteren
 • zorgen voor een goede verluchting en ventilatie
 • verplicht gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de sportieve sector (waaronder ook de fitnesscentra) en de evenementensector (waaronder ook de discotheken en dancings); onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar meerdere personen bijeenkomen voor een periode van meer dan 15 minuten, zoals bv. kleedkamers, plaatsen waar de activiteiten plaatsvinden, wachtruimten, cateringruimten, ...

Kleine evenementen

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen kunnen doorgaan zonder specifieke maatregelen wanneer ze georganiseerd worden voor minder dan 500 personen binnen of minder dan 750 personen buiten. Dit betekent dat de social distancing regels en de mondmaskerplicht dan niet van toepassing zijn, en dat dansfeesten toegelaten zijn. Er moeten slechts minimale horecaregels worden toegepast bij deze evenementen.

Het gebruik van het CST is in principe niet mogelijk voor dit type evenementen.

Grotere evenementen 

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die georganiseerd worden voor een publiek van 500 personen tot 3000 personen binnen, of voor een  publiek van 750 personen tot 5000 personen buiten, kunnen doorgaan zonder specifieke maatregelen wanneer de toegang ervan georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST).

Zonder het CST moeten deze activiteiten wél de regels van social distancing en de mondmaskerplicht respecteren en gelden er strengere horecaregels, zoals mondmaskerplicht voor personeelsleden in de besloten ruimten, acht personen per tafel, enkel zitplaatsen, … Bovendien is dan de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid na raadpleging van het CERM, en desgevallend het CIRM, vereist.


Hoeveel mensen zijn toegelaten bij huwelijken?

Burgerlijke en religieuze huwelijksceremonies

Er gelden geen specifieke regels meer voor deze diensten en ceremonies.

Trouwreceptie of feest

Private bijeenkomsten zijn toegelaten, het gaat om bijeenkomsten waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen.

Private bijeenkomsten mogen binnen worden georganiseerd voor een maximum van 500 personen, of buiten voor een maximum van 750 personen.

De maatregelen van toepassing op de horeca gelden niet voor dienstverlening aan huis en private bijeenkomsten (ook wanneer zij in een horeca-inrichting plaatsvinden), daarnaast is ook het dragen van het mondmasker niet verplicht. De social distancing regels dienen niet gerespecteerd te worden, dansfeesten zijn in dit kader toegelaten.


Hoeveel mensen zijn toegelaten bij begrafenissen of crematies?

Uitvaartplechtigheden

Er gelden geen specifieke regels meer voor deze diensten en ceremonies. 

Koffietafels

Private bijeenkomsten zijn toegelaten, het gaat om bijeenkomsten waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen.

Private bijeenkomsten mogen binnen worden georganiseerd voor een maximum van 500 personen, of buiten voor een maximum van 750 personen.

De maatregelen van toepassing op de horeca gelden niet voor dienstverlening aan huis en private bijeenkomsten (ook wanneer zij in een horeca-inrichting plaatsvinden), daarnaast is ook het dragen van het mondmasker niet verplicht. De social distancing regels dienen niet gerespecteerd te worden.


Wat moet ik verstaan onder een mondmasker dat toegelaten is?

Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen.

Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs, … worden dus niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.

Lees hier hoe je het juiste mondmasker kiest


Waar moet ik een mondmasker opzetten?

Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, wordt sterk aanbevolen om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen (tenzij anders bepaald).

Het dragen van mondmaskers blijft op een aantal plaatsen evenwel in elk geval verplicht:

 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de besloten ruimtes van de luchthaven, van het station, op het perron of een halte, in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 • in de besloten ruimtes van het georganiseerd collectief vervoer (dit is het vervoer dat vooraf georganiseerd wordt met een duidelijk traject of eindbestemming met een voertuig waar minstens 9+1 zitplaatsen (passagiers + chauffeur) in zijn);
 • in de inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, voor wat betreft de dienstverleners en de klanten, waarbij de dienstverlener en de klant direct fysiek contact hebben of waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd tussen de dienstverlener en de klant voor een duur van minstens 15 minuten;
 • op evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die binnen worden georganiseerd zonder gebruik van het Covid Safe Ticket en met een publiek van 500 personen of meer, zowel voor de medewerkers (o.a. horecapersoneel) en organisatoren als voor het publiek

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Let op: het dragen van een mondmasker is een aanvullende bescherming. Het stelt je niet vrij van het toepassen van de basisprincipes voor het individuele gedrag.


Welke winkels zijn open?

Alle winkels in België zijn open voor het publiek.

Als je gaat winkelen moet je de volgende regels die daarbij gelden, correct naleven:

 • kom niet naar de winkel als je ziektesymptomen hebt of in quarantaine moet
 • denk aan de basisprincipes
 • hou 1,5 meter  afstand  van andere klanten (die niet tot je gezin of je groep behoren) en winkelpersoneel
 • het dragen van een mondmasker is sterk aanbevolen wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven
 • ontsmet je handen en raak alleen de producten aan die je nodig hebt
 • volg de instructies van het winkelpersoneel

Op plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, zijn klanten en dienstverleners, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen. Dit zijn de plaatsen waarbij de dienstverlener en de klant direct fysiek contact hebben of waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd tussen de dienstverlener en de klant voor een duur van minstens 15 minuten. Dit omvat zowel de medische als niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld kappers, barbiers, schoonheidsspecialisten, tatoeëerders, sekswerkers, …

Alle vormen van dienstverlening aan en in huis en huis-aan-huisverkoop zijn toegelaten.


Zijn cafés en restaurants open?

Cafés, restaurants en andere eet- en drankgelegenheden zijn open, zowel binnen als buiten.

Er zijn geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien, vervalt.

Het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht, maar blijft sterk aanbevolen voor klanten (ouder dan 12 jaar) als ze niet aan tafel of aan de bar zitten.

Afhaalmaaltijden en -dranken mogen aangeboden worden.


Zijn activiteiten van mijn vereniging toegelaten (jeugdvereniging, sportclub, ...)?

Activiteiten in georganiseerd verband zijn voor iedereen (ongeacht leeftijd) mogelijk. Georganiseerde activiteiten mét publiek vallen onder evenementen.

Jeugd

De beperkingen voor georganiseerde activiteiten zijn verdwenen in Vlaanderen. Alle activiteiten van je jeugdvereniging kunnen terug op de normale manier doorgaan.

Toch blijven enkele richtlijnen rond ventilatie, hygiëne, contact met anderen, … van belang:

 • de voorkeur gaat nog steeds uit naar activiteiten die volledig of deels buiten doorgaan
 • blijf extra aandacht besteden aan het ventileren en verluchten van ruimtes voor, tijdens en na gebruik bij activiteiten binnen
 • behoud aandacht voor basishygiëne: het regelmatig wassen van de handen, het gebruik van wegwerpzakdoeken en afsluitbare vuilnisbakken, het hoesten/niezen in de elleboog, ...
 • wie ziek is of zich niet goed voelt, blijft thuis
 • kinderen en/of begeleiding die in contact kwamen met een besmet persoon en in quarantaine moeten blijven, kunnen niet deelnemen aan het aanbod
 • wie ouder is dan 12, in contact komt met externen en geen afstand kan houden, draagt een mondmasker
 • vraag externen (bv. ouders die hun kinderen halen en brengen) om social distancing steeds in acht te houden en een mondmasker te dragen indien dit niet mogelijk is
 • blijf samenscholingen vermijden
 • bij activiteiten en uitstappen in het publieke domein gelden de maatregelen die van toepassing zijn op voor de brede samenleving m.b.t. het houden van afstand, het dragen van mondmaskers, ...

Sport

De beperkingen voor georganiseerde activiteiten zijn verdwenen in Vlaanderen. Alle sportactiviteiten (trainingen, wedstrijden, participatie-evenementen, sportkampen, …) kunnen dus op de normale manier georganiseerd worden.

Publiek is toegelaten, afhankelijk van het aantal kunnen er voor het publiek wel maatregelen zoals social distance, mondmasker, handhygiëne, … gelden. Zie hiervoor de maatregelen die gelden bij kleine evenementen of grotere evenementen.

De sportkantines kunnen open. Deze volgen de regels voor de horeca.


Mag ik gaan werken?

Telethuiswerk is niet langer aanbevolen.

Ondernemingen, verenigingen en diensten moeten uiteraard wel nog steeds passende preventiemaatregelen nemen om de regels inzake social distancing te blijven garanderen voor wie naar het werk komt. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van de Generieke Gids.

Fysieke teambuildings zijn toegelaten.

Staat het antwoord op je vraag hier niet?

Raadpleeg de informatie op www.info-coronavirus.be  of bel 0800 14 689