Maatregelen tegen COVID-19 (update 24 november)

Sinds 20 november zijn er in België opnieuw verstrengde maatregelen. Deze zijn nodig om de sterke toename van COVID-19-besmettingen af te remmen en een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden.

Buitenactiviteiten hebben nog steeds de voorkeur. Binnen is het erg belangrijk om de ruimte goed en vaak te ventileren en te verluchten. Het respecteren van een veilige afstand van 1,5 meter, het dragen van een mondmasker en het beperken van onze sociale contacten blijven belangrijke instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen tegen COVID-19 die momenteel gelden (update 24 november)


Ken je de basisprincipes?

Welke sociale contacten mag ik hebben?

Welke activiteiten zijn toegelaten?

Hoeveel mensen zijn toegelaten bij huwelijken?

Hoeveel mensen zijn toegelaten bij begrafenissen of crematies?

Wat moet ik verstaan onder een mondmasker dat toegelaten is?

Waar moet ik een mondmasker opzetten?

Welke winkels zijn open?

Zijn cafés en restaurants open?

Zijn activiteiten van mijn vereniging toegelaten (jeugdvereniging, sportclub, ...)?

Mag ik van België naar Nederland of andersom?

Hoe gebruik ik het COVID-19 certificaat om te reizen binnen Europa?

Hoe kan ik als minderjarige mijn COVID Safe Ticket (CST) of digitaal COVID-certificaat op mijn smartphone gebruiken?

Moet ik de maatregelen blijven volgen als ik gevaccineerd ben?

Mag ik gaan werken?

Ken je de basisprincipes?

Het respecteren van de volgende basisprincipes blijft nog steeds centraal staan:

 • respecteer de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…)
 • geef de voorkeur aan buitenactiviteiten, verlucht waar nodig binnenruimtes voldoende
 • neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot een risicogroep behoren
 • de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, draag een mondmasker wanneer dit niet mogelijk is
 • beperk de sociale contacten maximaal

Daarnaast blijft het aangewezen om de ‘tien tips’ maximaal toe te passen om voorzichtigheid in de sociale contacten te bewaren:

 1. laat je vaccineren
 2. draag je mondmasker
 3. was regelmatig je handen
 4. ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
 5. test jezelf
 6. kies voor buiten
 7. beperk je sociale contacten. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig
 8. verlucht en ventileer binnenruimtes
 9. hou een veilige afstand
 10. hou het ook op reis veilig

Welke sociale contacten mag ik hebben?

Private bijeenkomsten zijn toegelaten, het gaat om bijeenkomsten waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen de toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek.

Er kan dus géén sprake zijn van een private bijeenkomst in bv. de volgende gevallen:

 • de uitnodiging kan worden verkregen op initiatief van de genodigde
 • de uitnodiging kan worden verkregen na de start van de bijeenkomst
 • de uitnodiging kan worden verkregen door personen die geen enkele band met de organisator kunnen aantonen

Private bijeenkomsten mogen binnen worden georganiseerd voor een maximum van 50 personen.

Private bijeenkomsten mogen buiten worden georganiseerd voor een maximum van 100 personen.

Het dragen van het mondmasker is in dit geval niet verplicht. Er geldt geen aanbeveling tot social distancing, dansfeesten zijn in dit kader toegelaten. De horecaregels (inclusief het dragen van een mondmasker) zijn van toepassing op professionele horeca-activiteiten bij dienstverlening aan huis en bij private bijeenkomsten.

De maximale aantallen mogen worden overschreden op voorwaarde dat de aanwezigen een mondmasker dragen, dat de toegang wordt georganiseerd met gebruik van het COVID Safe Ticket, en dat de organisator de aanwezigen daarvan voorafgaand informeert.

Het is ten zeerste aanbevolen om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan.

Het is aangeraden om de basisprincipes te respecteren bij alle sociale contacten om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De regels van social distancing blijven gelden, behalve voor de uitzonderingen die hierna zijn opgesomd.

Social distancing: uitzonderingen

De verplichting tot naleving van de regels van social distancing is niet van toepassing:

 • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling
 • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 9 jaar
 • op personen onderling die behoren tot eenzelfde gezelschap
 • op personen onderling die elkaar thuis ontmoeten
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds
 • tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, met een publiek van minder dan 500 personen binnen of met een publiek van minder dan 750 personen buiten
 • tijdens private bijeenkomsten, burgerlijke huwelijken, uitvaartceremonies, erediensten of kerkbezoek
 • indien dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit
 • in de gevallen waar de toegang georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST)


Welke activiteiten zijn toegelaten?

Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector zijn open.

De discotheken en dancings kunnen hun activiteiten enkel uitoefenen op voorwaarde dat de toegang georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST). Het CST moet ook worden gebruikt bij private bijeenkomsten en evenementen die georganiseerd worden in een discotheek of dancing.

Al deze inrichtingen moeten een aantal minimale regels en de toepasselijke protocollen respecteren, zoals onder meer:

 • middelen ter beschikking stellen voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de bezoekers
 • de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig desinfecteren
 • zorgen voor een goede verluchting en ventilatie
 • verplicht dragen van een mondmasker in de besloten en voor het publiek toegankelijke ruimten van deze inrichtingen, met inbegrip van de fitnesscentraverplicht gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de sportieve sector (waaronder ook de fitnesscentra) en de evenementensector (waaronder ook de discotheken en dancings); onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar meerdere personen bijeenkomen voor een periode van meer dan 15 minuten, zoals bv. kleedkamers, plaatsen waar de activiteiten plaatsvinden, wachtruimten, cateringruimten, ...

Publiek toegankelijke evenementen

Evenementen, met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen kunnen voor maximum 50 personen binnen of maximum 100 personen buiten.

De naleving van de social distancing wordt aanbevolen, en het dragen van een mondmasker is verplicht, ook tijdens het dansen.

De maximale aantallen van 50 personen binnen en 100 personen buiten kunnen enkel nog worden overschreden tot maximum 75.000 personen per dag, wanneer gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket en mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

Het gaat dan om publiek toegankelijke evenementen zoals onder meer kerstmarkten, winterdorpen en sportieve wedstrijden.

Het dragen van een mondmasker is verplicht, ook tijdens het dansen. De aankomstzone tot het evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd.

In iedere besloten ruimte van de infrastructuur waar een evenement met een publiek van 50 of meer personen plaatsvindt, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht.


Hoeveel mensen zijn toegelaten bij huwelijken?

Burgerlijke en religieuze huwelijksceremonies

In de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening en in de publiek toegankelijke ruimten van de overheidsgebouwen geldt de mondmaskerplicht vanaf de leeftijd van 10 jaar. 


Hoeveel mensen zijn toegelaten bij begrafenissen of crematies?

Uitvaartplechtigheden

In de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening en in de publiek toegankelijke ruimten van de overheidsgebouwen geldt de mondmaskerplicht vanaf de leeftijd van 10 jaar.


Wat moet ik verstaan onder een mondmasker dat toegelaten is?

Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen.

Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs, … worden dus niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.

Lees hier hoe je het juiste mondmasker kiest


Waar moet ik een mondmasker opzetten?

Eenieder, vanaf de leeftijd van 10 jaar, wordt sterk aanbevolen om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen (tenzij anders bepaald).

Het dragen van een mondmasker blijft op een aantal plaatsen vanaf de leeftijd van 10 jaar in elk geval verplicht:

 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de besloten ruimtes van de luchthaven, het station, op het perron of een halte, in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd
 • in de besloten ruimtes van het georganiseerd collectief vervoer (dit is het vervoer dat vooraf georganiseerd wordt met een duidelijk traject of eindbestemming met een voertuig waar minstens 9+1 zitplaatsen (passagiers + chauffeur) in zijn)
 • in de inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, voor wat betreft de dienstverleners en de klanten, waarbij de dienstverlener en de klant direct fysiek contact hebben of waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd tussen de dienstverlener en de klant voor een duur van minstens 15 minuten
 • de voor het publiek toegankelijke ruimten van de ondernemingen, verenigingen en diensten
 • de voor het publiek toegankelijke ruimten van de handelszaken, winkels en winkelcentra
 • de bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • de besloten en voor het publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, met inbegrip van de fitnesscentra
 • de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter
 • de publiek toegankelijke ruimten van overheidsgebouwen
 • de inrichtingen en plaatsen waar professionele horeca-activiteiten worden uitgeoefend voor wat betreft het personeel, en voor wat betreft de klanten wanneer zij niet aan tafel of aan de toog zitten
 • de plaatsen waar private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of 100 personen buiten plaatsvinden
 • de plaatsen waar evenementen plaatsvinden, ongeacht de grootte, met inbegrip van de massa-evenementen
 • de overige plaatsen waar de toegang wordt georganiseerd met gebruik van het COVID Safe Ticket

De mondmaskerverplichting is niet van toepassing op de discotheken en dancings voor zover de toegang wordt georganiseerd met gebruik van gecertificeerde negatieve zelftesten.

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Let op: het dragen van een mondmasker is een aanvullende bescherming. Het stelt je niet vrij van het toepassen van de basisprincipes voor het individuele gedrag.


Welke winkels zijn open?

Alle winkels in België zijn open voor het publiek.

Als je gaat winkelen moet je de volgende regels die daarbij gelden, correct naleven:

 • kom niet naar de winkel als je ziektesymptomen hebt of in quarantaine moet
 • hou 1,5 meter  afstand  van andere klanten (die niet tot je gezin of je groep behoren) en winkelpersoneel
 • het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 10 jaar
 • ontsmet je handen en raak alleen de producten aan die je nodig hebt
 • volg de instructies van het winkelpersoneel
 • denk aan de basisprincipes

Alle vormen van dienstverlening aan en in huis en huis-aan-huisverkoop zijn toegelaten.


Zijn cafés en restaurants open?

Cafés, restaurants en andere eet- en drankgelegenheden zijn open, zowel binnen als buiten. Er geldt geen beperking van de openings- en sluitingsuren.

Wie op café of restaurant gaat, zal voor bediening in de binnenruimte gevraagd worden om een COVID Safe Ticket te tonen in combinatie met een identificatiebewijs (eID, rijbewijs). Het COVID Safe Ticket in horeca-activiteiten wordt gevraagd vanaf de leeftijd van 16 jaar. Op het terras van een horecazaak is er geen COVID Safe Ticket vereist. Klanten op het terras kunnen binnen betalen en de sanitaire voorzieningen gebruiken zonder voorlegging van een coronapas. Er is dan wel een mondmaskerplicht voor de kortstondige toegang tot de horecazaak.

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor het personeel en voor de klanten vanaf 10 jaar, wanneer ze niet aan tafel of aan de toog neerzitten..

Cafésporten en kansspelen zijn toegelaten. De klanten moeten een mondmasker dragen wanneer zij niet aan tafel of aan de toog zitten.

Afhaalmaaltijden en -dranken mogen aangeboden worden. Bij afhaal mag je binnen bestellen en wachten zonder voorlegging van een COVID Safe Ticket. Je moet wel verplicht een mondmasker dragen.


Zijn activiteiten van mijn vereniging toegelaten (jeugdvereniging, sportclub, ...)?

Activiteiten in georganiseerd verband zijn voor iedereen (ongeacht leeftijd) mogelijk. Georganiseerde activiteiten mét publiek vallen onder evenementen.

Jeugd

Voor activiteiten binnen geldt een algemene mondmaskerplicht vanaf 10 jaar. Het mondmasker mag occasioneel af om te eten en te dringen. Wanneer de aard van de activiteit het niet toelaat kan het mondmasker af, mits maximale ventilatie en afstand.

Bij buitenactiviteiten is het mondmasker niet verplicht, al wordt het aanbevolen als er geen fysieke afstand is.Daarnaast blijven de richtlijnen rond ventilatie, hygiëne, contact met anderen, … van belang:

 • de voorkeur gaat nog steeds uit naar activiteiten die buiten doorgaan
 • blijf extra aandacht besteden aan het ventileren en verluchten van ruimtes voor, tijdens en na gebruik bij activiteiten binnen
 • behoud aandacht voor basishygiëne: het regelmatig wassen van de handen, het gebruik van wegwerpzakdoeken en afsluitbare vuilnisbakken, het hoesten/niezen in de elleboog, ...
 • wie ziek is of zich niet goed voelt, blijft thuis
 • kinderen en/of begeleiding die in contact kwamen met een besmet persoon en in quarantaine moeten blijven, kunnen niet deelnemen aan het aanbod
 • ook externen (bv. ouders die hun kinderen halen en brengen) moeten de social distancing steeds in acht houden en een mondmasker dragen
 • bij activiteiten en uitstappen in het publieke domein gelden de maatregelen die van toepassing zijn op voor de brede samenleving m.b.t. het houden van afstand, het dragen van mondmaskers, ...

Sport

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. 

Voor toegang tot de sportinfrastructuur en voor publiek is het dragen van een mondmasker verplicht vanaf de leeftijd van 10 jaar:

 • van zodra je de sportinfrastructuur betreedt
 • voor iedereen (ook sporters) in de gangen, tribunes en kleedkamers, ....
 • het mondmasker mag alleen worden afgezet tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche
 • het mondmasker mag occasioneel af om iets te eten of te drinken
 • het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het COVID Safe Ticket van toepassing is

De sportkantines zijn open. Deze volgen de regels voor de horeca.


Mag ik gaan werken?

Telethuiswerk is opnieuw verplicht. Om de werknemers in staat te stellen een band met hun werkomgeving te behouden en om de continuïteit van de bedrijfsvoering en de competitiviteit van de ondernemingen zoveel als mogelijk te vrijwaren, is het de werkgever evenwel toegestaan een beperkt aantal terugkeermomenten in te plannen.

Ondernemingen, verenigingen en diensten moeten nog steeds passende preventiemaatregelen nemen om de regels inzake social distancing te blijven garanderen voor wie naar het werk komt. Zij maken hiervoor gebruik van de Generieke Gids.

Teambuildings en bedrijfsfeesten met fysieke aanwezigheid zijn toegelaten. Ze dienen de maatregelen te volgen die van toepassing zijn op de activiteitssectoren die hiermee gepaard gaan (bijvoorbeeld horeca), alsook de regels die van toepassing zijn op private bijeenkomsten. 

Staat het antwoord op je vraag hier niet?

Raadpleeg de informatie op www.info-coronavirus.be  of bel 0800 14 689