Gemeente Baarle-Hertog neemt bijkomende maatregelen om overlast door vuurwerktoerisme te weren na goedkeuring uniform gemeentelijk politiereglement (UGP)

De gemeenteraad van Baarle-Hertog keurde op donderdag 29 juni 2023 het uniform gemeentelijk politiereglement (UGP) goed. Met deze politieverordening maakt de gemeente bepaalde inrichtingen vergunningsplichtig. Het gaat om inrichtingen die een risico vormen op overlast of verstoring van de openbare orde, veiligheid, rust en gezondheid.

Ook de vuurwerkwinkels zijn voortaan vergunningsplichtig.

In de bebouwde kom van Baarle-Hertog zijn zes vuurwerkwinkels gevestigd, waarvan vijf geconcentreerd in de omgeving Kapelstraat, Klokkenstraat, Molenstraat. Deze vuurwerkwinkels mogen doorheen het hele jaar vuurwerk verkopen, in tegenstelling tot Nederland waar dit slechts de laatste drie dagen van het jaar toegestaan is. Als gevolg hiervan kent Baarle-Hertog een grote toestroom aan vuurwerktoeristen in het najaar, hoofdzakelijk vanuit Nederland. Dit fenomeen van vuurwerktoerisme is de laatste jaren alleen maar toegenomen en zorgt voor steeds meer overlast in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau in de vorm van foutparkeren, achterlaten van zwerfvuil, verbale intimidaties, …

Ondanks de vele maatregelen die beide gemeenten de voorbije jaren namen om de toestroom van vuurwerktoeristen te kanaliseren (zoals parkeerverboden, tijdelijke éénrichtingsstraten, afsluiten van een bepaalde straat, …) bleef de overlast groot.

Met het politiereglement zal de gemeente Baarle-Hertog voortaan krachtdadiger kunnen optreden. Het UGP bevat immers bepalingen om enerzijds de overlast voor de buurt en de gemeente door de vuurwerkverkoop beheersbaar te houden, en anderzijds bestuurlijk op te treden indien de vuurwerkwinkels zich niet aan de opgelegde voorwaarden houden.

Exploitatievergunning

De vuurwerkwinkels zullen vanaf het najaar 2023 een exploitatievergunning moeten bezitten, afgeleverd door de burgemeester. De burgemeester kan de vergunning weigeren als de openbare orde (openbare rust, veiligheid, gezondheid, zindelijkheid of overlast) gevaar loopt.

Daarnaast kan de burgemeester bijkomende maatregelen in de vergunning opleggen,  afhankelijk van de aard en de ligging van de vuurwerkwinkel, zoals het plaatsen van vuilbakken, het opruimen van afval in de omgeving van de winkel, het plaatsen van camera’s, …

Extra maatregelen specifiek voor vuurwerkwinkels

Voor alle vuurwerkwinkels gelden specifieke bepalingen.

  • De vuurwerkwinkels zijn verplicht de leeftijd van hun klanten te controleren.
  • In de periode tussen 1 oktober en 31 december is enkel verkoop via internet toegestaan. In deze periode mag het vuurwerk alleen vooraf online besteld worden. Het vuurwerk moet minimum 12 uur vóór afhaling besteld en betaald zijn.
    De klant moet de bestelling in de winkel afhalen. Per bestelling mag slechts één persoon in de winkel aanwezig zijn.
  • De vuurwerkwinkels moeten jaarlijks uiterlijk op 1 september aan de burgemeester meedelen hoe zij deze afhaling praktisch zullen organiseren.

Bestuurlijke handhaving

Als de voorwaarden van het politiereglement en/of de exploitatievergunning niet nageleefd worden, zal de gemeente sancties kunnen nemen:

  • gemeentelijke administratieve boetes (GAS-boetes)
  • administratieve schorsing of intrekking van de vergunning
  • tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting

Bovendien kan de burgemeester ingeval van verstoring van de openbare orde ook steeds overgaan tot de tijdelijke of definitieve sluiting op basis van art. 133 en 134 van de nieuwe gemeentewet.

Lees hier het goedgekeurde UGP m.b.t. vuurwerkwinkels

Gepubliceerd op vrijdag 30 juni 2023