versie voor blinden en slechtzienden
college
gemeenteraad
raadscommissie
ocmw-raad
samenwerking
gemeenschappelijk orgaan Baarle
GOB - beperkt
GOB - plenair
GOB - commissie
openingsuren
algemeen directeur
bevolking
burgerlijke stand
ruimtelijke ordening
milieu
technische dienst
cultuur
bibliotheek
jeugd
sport
internationale samenwerking 
financiën
personeel
communicatie
sociale dienst - ocmw
wijk-werken
politie
brandweer
bekendmakingen
geboorte
huwelijk
identiteit
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
nationaliteit
ontwikkelingsamenwerking
overlijden
sociale dienst - ocmw
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
scholen
academie voor muziek & woord
sport
academie voor muziek & woord
bibliotheek
cultureel centrum
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
bouwen en verbouwen
wonen
Woonplatform Baarle-Hertog
werkloos
handel & middenstand
wijk-werken
ondernemen
landbouw
vacatures bij gemeente en ocmw
bedrijvengids
afval
milieustraat
duurzaamheid
hinder
vergunningen
pesticiden
brandweer
politie
openbaar vervoer
parkeren
toeristisch infokantoor
30 enclaves
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
tourist information office
30 enclaves
Druk deze pagina af Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan  bedrijvengids  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact

 aangifte van een geboorte

 

Waar moet men de geboorte gaan aangeven?
De aangifte van geboorte doet u aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Wanneer doet u aangifte?
Voor de aangifte van een geboorte hebt u 15 kalenderdagen (geboortedag niet inbegrepen - zaterdag, zondag en feestdag inbegrepen). Is de vijftiende dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan hebt u tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.

Wie doet de aangifte?
Enkel de wettige ouders kunnen de geboorte aangeven. Dit is dus de moeder of de vader, op voorwaarde dat hij gehuwd is met de moeder of het kind reeds vóór de geboorte heeft erkend.
Het is tevens mogelijk het kind te erkennen tijdens de aangifte. In dat geval dienen zowel de moeder als de vader aanwezig te zijn.
Na het verstrijken van de vijftiende dag kunnen enkel nog een vertegenwoordiger van het ziekenhuis waar de bevalling plaatsvond of de geneesheer, vroedvrouw of een andere persoon die bij de bevalling aanwezig was, de aangifte doen.

Welke documenten moet u voorleggen?
Bij de aangifte brengt u mee:
-->het geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw,
-->de identiteitskaarten van de aangevers en
-->indien u gehuwd bent uw trouwboekje

Na de aangifte krijgt u:
-->een attest voor het kinderbijslagfonds,
-->een attest voor de mutualiteit,
-->Een attest voor werkverlet

Wat indien er geen aangifte is gebeurd binnen de wettelijk bepaalde termijn?
Indien de aangifte niet is gebeurd binnen de gestelde termijn, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen 3 werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn, daarvan mededeling aan de persoon die hem van de bevalling heeft kennisgegeven (persoon die de leiding heeft van het ziekenhuis of resp. geneesheer, bij ontstentenis de vroedvrouw of bij ontstentenis andere personen die bij de bevalling aanwezig waren als de bevalling niet in een ziekenhuis plaats had).Die persoon beschikt slechts over 3 dagen (geen werkdagen) om de aangifte te doen.

Kennisgeving van de geboorte door het gemeentebestuur
Het gemeentebestuur van de geboorteplaats stuurt:
-->een uittreksel aan de verblijfplaats van de moeder (het kind moet immers in de bevolkingsregisters van die gemeente worden ingeschreven)
-->een bulletin van geboorte van een levend kind aan de Provinciale Gezondheidsinspecteur vóór de 10de van elke maand
-->een uittreksel uit de geboorteakte van een kind, dat tot de Belgische adel behoort, aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
-->Naast bovenstaande kennisgevingen moet ook aan de vrederechter van de verblijfplaats van het kind een afschrift van de geboorteakte worden toegestuurd binnen 3 dagen na de aangifte van de geboorte van het kind, wiens
afstamming enkel langs moederszijde vaststaat, of afstamming ten aanzien van beide ouders vaststaat doch de geboorte valt na de echtscheiding van de ouders of na het overlijden van de vader.


 E-loket
Geboorten: aavraag documenten voor anderen
Geboorten: aanvraag documenten voor jezelf
 

Praktisch

  burgerlijke stand
Parallelweg 1
2387 Baarle-Hertog
(014) 69 80 70
(014) 69 80 71
mail ons
openingsuren
 

gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv