Commissie algemeen bestuurlijke zaken

De commissie algemeen bestuurlijke zaken heeft als taak de vergaderingen van de gemeenteraad voor te bereiden. De commissie kan advies verlenen en voorstellen formuleren over alle onderwerpen van gemeentelijk belang. Ze wordt samengesteld uit drie leden per politieke partij.

Spreekrecht

De vergaderingen van deze commissie zijn in principe openbaar. Burgers kunnen spreekrecht aanvragen over de onderwerpen op de agenda bij de algemeen directeur van de gemeente. Hiervoor sturen zij uiterlijk 24 uur voor de vergadering begint, een mail naar gemeente@baarle-hertog.be met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover hij of zij het woord wil voeren. Elke burger krijgt maximaal 5 minuten spreekrecht.