Kappen van bomen en hagen

Als u bepaalde bomen, hagen of struiken wil kappen, vraagt u vooraf een vergunning aan.  

Er zijn drie soorten kapvergunningen.

Een gemeentelijke kapvergunning

 

Voorwaarden

Het gaat om hoogstammige bomen, houtkanten, hagen of struiken die binnen een straal van 15 meter van een vergunde woning of een gebouw gelegen zijn.

Volgens de gemeentelijke beplantingsverordening zijn hoogstammige bomen:

 • bomen die op 1,5 meter hoogte een stamomtrek hebben van 20 cm of
 • bomen met een stam van minstens 3,5 meter hoog of bomen die zo hoog kunnen worden

Procedure

 • De aanvraag gebeurt via het e-loket van de gemeente of via de dienst grondzaken op het gemeentehuis.
 • Bij uw aanvraag voegt u een inplantingsplan en enkele foto's. Het inplantingsplan mag een grondplan zijn of een luchtfoto waarop is aangeduid wat u wenst te kappen.

 

Een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen of het wijzigen van vegetatie

Voor het vellen van hoogstammige bomen (alleenstaand, in groeps - of lijnverband) of voor het ontbossen is een omgevingsvergunning nodig.

Voorwaarden

 • een hoogstammige boom buiten een bos die op 1 meter hoogte (boven het maaiveld) een stamomtrek van minstens 1 meter heeft of 
 • het ontbossen van een perceel 

Uitzonderingen

Op de algemene regel zijn heel wat vrijstellingen geformuleerd (bv. in het geval van acuut gevaar of wanneer leidingbeheerders bomen moeten kappen). De vrijstellingen kunt u hier nakijken.

Procedure

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. In enkele gevallen is indienen op papier ook toegestaan.

 

Kapmachtiging

Als de kap van bomen in een bos niet opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan, dan hebt u in vele gevallen een kapmachtiging nodig. 

Voorwaarden

U hebt een kapmachtiging nodig als
 • u wilt kappen in een bos
 • én de kap gebeurt in het kader van bosbeheer, en dus niet met het oog op ontbossing (voor kappingen die leiden tot ontbossing gelden er andere regels)
 • én de kap staat niet in een goedgekeurd beheerplan (kappingen die expliciet in een goedgekeurd beheerplan staan mogen onmiddellijk uitgevoerd worden en zijn niet meldingsplichtig).

Procedure

De kapmachtiging wordt aangevraagd met een aanvraagformulier van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Uitzonderingen 

Er moet geen kapmachtiging worden aangevraagd voor:

 • kappingen expliciet voorzien in een goedgekeurd (bos)beheerplan: dergelijke kappingen mogen onmiddellijk uitgevoerd worden en zijn niet meldingsplichtig. Je moet wel rekening houden met de voorwaarden die gesteld zijn bij de goedkeuring van het bosbeheerplan.
 • kappingen om veiligheidsredenen: indien direct moet worden overgegaan tot kapping om veiligheidsredenen moet de kapping en de motivering ervan ten laatste 24 uur na het begin van de kapping schriftelijk worden medegedeeld aan ANB.
 • kappingen ter voorkoming / omwille van ziekte (sanitaire redenen) zoals bv. bij schorskever, vorstschade, wortelrot: indien dringend moet worden overgegaan tot kapping om sanitaire redenen, moet de kapping en de motivering ervan minstens 14 dagen voor het begin van de kapping worden meegedeeld aan ANB.